Devised Theatre

מזה זה Devised Thetare? איך יוצרים יצירה מכל דבר ושום דבר? במהלך סדנה זו נתעסק במושגים כמו שאלה פורייה, עבודה עם מקורות חקר ונטעם מטכניקות