Devised Theatreמזה זה Devised Thetare? איך יוצרים יצירה מכל דבר ושום דבר? במהלך סדנה זו נתעסק במושגים כמו שאלה פורייה, עבודה עם מקורות חקר ונטעם מטכניקות של תהליכי יצירה "יש מאיין".
הסדנה תתואם לצרכי המגמה לאחר שיחה מראש עם המורה.